Menu

نیشتر

نیشتر

(آرشیو ماه فروردین 1395)

درباره کلیات حکیم سوری و اقبال مردم

جناب "مستشار اعظم، ضیاء لشکر دانش" شاعری بود که به اسلوب قدما شعر می‌گفت. 
طنز و شکل های آن در ادبیات فارسی

طنز یکی از شاخه‌های ادبیات انتقادی و اجتماعی است که در ادبیات کهن فارسی، به عنوان نوع ادبی ‌مستقل شناخته نشده و مرزهای مشخصی با دیگر مضمون‌های انتقادی و خنده‌آمیز چون "هجو"، "هزل" و "مطایبه" نداشته است.
خویشاوندی خوشایند طنز و شعر

خویشاوندی خوشایند طنز و شعر/ دکتر علیرضا باوندیان


در عرصه‌ی طنز، هر چیزی در موقعیتی شگفت‌انگیز قرار می‌گیرد. 
طنز هزل آمیخته در دیوان ایرج میرزا

در بطن تاریخ پرفراز و نشیب ایران، آنجا که حرف پایداری اندیشه و قیام علیه استبداد و استعمار به میان می‌آید، 
طنز چیست؟

طنز چیست؟/ عمران صلاحی


هر اصطلاحی را با ضد آن بهتر می‌توان شناخت و تعریف کرد.
نگاهی به آثار و احوال عمران صلاحی

عمران صلاحی از شاعرانی است که هم در شعر جدی و هم در عرصه‌ی طنز، نگاهی اجتماعی و انتقادی دارد