Menu

نیشتر

نیشتر

(آرشیو ماه مهر 1394)

جد تكوين ما به طنز بخوان (تاملى در طنزآورى‏هاى على معلم دامغانى)

هم شكوهمندى و فخامت زبان و بيان‏ مثنوى‏هاى على معلم دامغانى و هم ‏درونمايه و انديشه فاخرى كه در اين ‏مثنوى‏هاست
طنز، انتقاد و رندي در غزليات لسان الغيب، حافظ شيرازي

غالباً مرسوم است كه انسان فقير را به قناعت تشويق مي كنند تا امورش اصلاح پذيرد.
شعر طنز با مسخره بازی فرق دارد

البته این را می­دانم که طنز با فکاهه فرق دارد و این دوتا با آن دوتا برادر خلاف‌کارشان یعنی هزل و هجو فرق دارند
خنده بر مضحکۀ زندگی ( طنز در شعر سلمان هراتی)

در شعرهای سلمان هراتی، که شاعری آرمانگراست، طنز در خدمت بیان اندیشۀ شاعر است
یادداشت ابوالفضل زرویی نصرآباد درباره طنز و طنز پردازی در کشور

خنداندن و گریاندن، همچون زنده کردن و میراندن، از صفات ذات باری تعالی است
درنگی در طنز مردمی و زندگی نسیم شمال

یکی از ویژگیهای اساسی شعر مشروطه توجه به مردم و مسائل روز اجتماعی و سیاسی است.