Menu

نیش خند

نیش خند دونی

(آرشیو ماه تیر 1394)

ای شاعر دیروزی چون شمع نمی سوزی

یک روز بهاری بود بیرون زدم از خانه رفتم به نمایشگاه با مترو پایانه دنبال کتاب شعر این ناشر و ان ناشر تااین که رسیدم به «یاران چه غریبانه» در ان طرف غرفه در قهقهه و مستی یک دختر پانکی بود با زلف چلیپانه در این طرف غرفه چون کشتی...
هیچ شهری شهردارش مثل قالیباف نیست

هیچ شهری مثل تهران آسمانش صاف نیست هیچ تهرانی به جز تهران در این اطراف نیست هیچ مردی مثل من اینقدر با انصاف نیست هیچ حرفی مثل حرف بعدی ام شفاف نیست هیچ شهری شهردارش مثل قالیباف نیست می شکافد شهر را نامش محمد باقراست هرکجای شهر سوراخی ست آنج...

اینجا کجاس؟!

از من بپرس !!!

بگرد!