Menu

نیش خند

نیش خند دونی

(آرشیو نویسنده حسن بیاتانی)

هیچ شهری شهردارش مثل قالیباف نیست

هیچ شهری مثل تهران آسمانش صاف نیست هیچ تهرانی به جز تهران در این اطراف نیست هیچ مردی مثل من اینقدر با انصاف نیست هیچ حرفی مثل حرف بعدی ام شفاف نیست هیچ شهری شهردارش مثل قالیباف نیست می شکافد شهر را نامش محمد باقراست هرکجای شهر سوراخی ست آنج...

اینجا کجاس؟!

از من بپرس !!!

بگرد!