Menu

قصیده

نیش خند دونی


قصیده

با غزل تنها ندارد ماجراها اين قصيده

با غزل تنها ندارد ماجراها اين قصيده

اینجا کجاس؟!

از من بپرس !!!

بگرد!