Menu

دوبیتی

نیش خند دونی


دوبیتی


خبر چون سیل دنیا را گرفته که دارا رفته سارا را گرفته خودم را دار خواهم زد یقیناً دلم تصمیم کبری را گرفته
 تو رفتی زهرمارم شد دوبیتی

تمام کار و بارم شد دوبیتی همه شام و ناهارم شد دوبیتی دلم خوش بود می خوانم برایت تو رفتی زهرمارم شد دوبیتی

خودت را شکل دلقک در بیاور ادای یک عروسک را در بیاور سر هر فرصتی تا زنده هستی برای مرگ، شکلک در بیاور

اینجا کجاس؟!

از من بپرس !!!

بگرد!