Menu

مثنوی دانشجویی

نیش خند دونی


مثنوی دانشجویی


در تعریف محبت و عشق بی پدر مادر از نوع ارضی و مجازی از لسان آن طفل مضلّ قرتی باز هم این مثنوی تأخیر شد شاعرش از غصه و غم پیر شد ای حسام الدین کچل فرزند من تو بپا شاعر نشی مانند من در هنر یا شعر اصلاً مایه نیست غیر سجع و صنعت و آرایه نیست ...

اندر حکایت خوابگاه و امر به معروف مر جمیع خلاف سنگینان را که در وی بودند. اول اشعار با نام خدا با سلامی خدمت اهل صفا باز هم این مثنوی تأخیر شد شاعرش از غصه و غم پیر شد نه تعصب دارم و یک دنده ام از گل روی شما شرمنده ام خوب...کجا بودیم؟ ها...

خرخوانی مر دروس را بهر کنکور و قبولی در دانشگاه و الخ اول اشعار با نام خدا با سلامی خدمت اهل صفا «نسل بعد از نسل بعد از من!»* سلام نسل شوت و نخبه و لمپن! سلام بشنو از من چون حکایت می کنم درد دانشجو روایت می کنم در هوایی سرد ش...

اینجا کجاس؟!

از من بپرس !!!

بگرد!