Menu

شام

نیش خند دونی


شام


... نه پرسش و نه شاید و امایی بود خورشید برایشان معمایی بود معنای طلوع را نمی فهمیدند و "شام" چه اسم با مسمایی بود

اینجا کجاس؟!

از من بپرس !!!

بگرد!