Menu

رضا رفیع

نیش خند دونی


رضا رفیع


روزگاری...(بگو هفشده سال پیش از اینها، که رفته ام از یاد)   یک هنرمند فاقد مسکن رفت روزی وزارت ارشاد   چون دم در رسید، با خود گفت: «می روم تو، هر آنچه بادا باد»   نوک بینیّ خود گرفت و برفت راست پیش وزیر و پس اِستا...

روزگاری...(بگو هفشده سال پیش از اینها، که رفته ام از یاد) یک هنرمندِ فاقد مسکن رفت روزی وزارت ارشاد چون دم در رسید، با خود گفت: «می روم تو، هر آنچه بادا باد» نوک بینی خود گرفت و رفت راست پیش وزیر و پس اِستاد گفت: «در...

اینجا کجاس؟!

از من بپرس !!!

بگرد!