Menu

سعید سلیمان پور ارومی

نیش خند دونی


سعید سلیمان پور ارومی


در دلم نیست از این پس هوس صهبایی ساقیا بهر من آور سبد کالایی! اولویت به خدا با من شیدا باشد «در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی» کیست مفلس‌تر از این شاعر‌ مسکین که منم؟ «خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی» بی ...

طرح عقیم سازی گربه های تهران:             بلا دور از جنابت خواجــــه پیشی!                شنیدم بعــــد از این بابا ن...

اینجا کجاس؟!

از من بپرس !!!

بگرد!