Menu

محمدعلی گویا

نیش خند دونی


محمدعلی گویا


از کجا آورده ای این نصفه ی سیگار را؟ از کجا آورده ای این وصله ی شلوار را؟ نیم تخت تازه ای کفش تو پیدا کرده است از چه راهی کرده ای نو، باز، پای افزار را؟ تو که عمری بوده ای بی سایبان و سرپناه از کجا آورده ای این سایه ی دیوار را؟ بچه ات کرد...

حاجیان آمدند از عرفات چمدان ها همه پُر از سوغات سعی در مروه و صفا کرده از ته دل خدا خدا کرده کله ها صاف و صوف و نورانی داغ صد مُهر، روی پیشانی همگی کرده با خدا بیعت که: «اضافه نمی کنم قیمت» وزرا هم به گاهِ این پیمان همه ب...

اینجا کجاس؟!

از من بپرس !!!

بگرد!