Menu

شعر نو نیمایی

نیش خند دونی


شعر نو نیمایی


چند روز پیش بزدلانه کودکان غزّه را در "شجاعیه" به خون کشیده اید! آفرین! واقعا که در شهامت و شرف پدیده اید چشم بد به دور قوم برگزیده اید! از شما شریف تر کسی ندیده ام جز جماعتی که کارشان ماستمالی سیاه کاری شماست چون به جیب هایشان رسیده ای...

اینجا کجاس؟!

از من بپرس !!!

بگرد!