Menu

محمدرضا ترکی

نیش خند دونی


محمدرضا ترکی

هیچ کاری نکرده ایم اما...

دوستداران بار و بندیلیم عاشق هرچه زار و زنبیلیم از کمالاتمان چه عرض کنم در نواقص که رو به تکمیلیم چون نداریم حال سعی و تلاش بین تعطیل یا که تعطیلیم در عوض هر قدر که می خواهی اهل تفسیر و اهل تحلیلیم در کیاست پیاده ایم اما در سیاست حری...

اگر اوضاع جهان منحطّ است، همه از مشکل رسم الخطّ است!   اگر اوضاع تو هردمبیل است، رحم و انصاف اگر تعطیل است،   علت کاهش برخورداری رشد نقدینگی و بی کاری،   درب گنجه که فراز آمده است دمب گربه که دراز آمده است،   هرچه هست ...

چند روز پیش بزدلانه کودکان غزّه را در "شجاعیه" به خون کشیده اید! آفرین! واقعا که در شهامت و شرف پدیده اید چشم بد به دور قوم برگزیده اید! از شما شریف تر کسی ندیده ام جز جماعتی که کارشان ماستمالی سیاه کاری شماست چون به جیب هایشان رسیده ای...

اینجا کجاس؟!

از من بپرس !!!

بگرد!