Menu

محسن اشتیاقی

نیش خند دونی


محسن اشتیاقی


بنی آدم اعضای یکدیگرند که برخی از آن‌ ها به باقی سرند   کمی از پزشکان از آن دسته اند که بر کسب قدرت کمر بسته اند   چو عضوی به درد آورد روزگار در آرند از روزگارش دمار   پس از حال و احوال با دردمند رقم های بالا طلب می کنند...

اینجا کجاس؟!

از من بپرس !!!

بگرد!