Menu

دهه نود

نیش خند دونی


دهه نود

ای شاعر دیروزی چون شمع نمی سوزی

یک روز بهاری بود بیرون زدم از خانه رفتم به نمایشگاه با مترو پایانه دنبال کتاب شعر این ناشر و ان ناشر تااین که رسیدم به «یاران چه غریبانه» در ان طرف غرفه در قهقهه و مستی یک دختر پانکی بود با زلف چلیپانه در این طرف غرفه چون کشتی...
هیچ کاری نکرده ایم اما...

دوستداران بار و بندیلیم عاشق هرچه زار و زنبیلیم از کمالاتمان چه عرض کنم در نواقص که رو به تکمیلیم چون نداریم حال سعی و تلاش بین تعطیل یا که تعطیلیم در عوض هر قدر که می خواهی اهل تفسیر و اهل تحلیلیم در کیاست پیاده ایم اما در سیاست حری...

اين همه نقل و قند و شيريني مي بري سوي لانه با شادي شکلات و کلوچه و کشمش لانه ات شد شبيه قنادي جاي نقل و نبات مي خوردي سبزي و کاهو و کلم اي کاش! اين رژيم غذا مناسب نيست مورچه فکر قند خونت باش!  

اینجا کجاس؟!

از من بپرس !!!

بگرد!