Menu

نیش خوان

نیش خوان

(آرشیو ماه مرداد 1393)


یکی را که در بند بینی پسر برایش کمی میوه و گل ببر یکی را که در بند بینی صبور به زودی بیفتی به پایش چو مور یکی را که در بند بینی بخواب که فردا برآید بلند آفتاب یکی را که در بند بینی اسیر از او چند خط یادگاری بگیر یکی رفت در بند و بگذاشت ریش ک...